Tìm với Google

1. Quyền con người trong Hiến pháp 2013; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Nội dung toàn văn xem tại đây

2. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Nội dung toàn văn xem tại đây.

3. Bộ luật dân sự.

Nội dung toàn văn xem tại đây.

4. Luật ban hành VBQPPL

Nội dung toàn văn xem tại đây.

5. Kế hoạch phổ biến công tác giáo dục pháp luật năm 2017

Nội dung toàn văn xem tại đây