Tìm với Google

1. Quyền con người trong Hiến pháp 2013; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Nội dung toàn văn xem tại đây

2. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Nội dung toàn văn xem tại đây.

3. Bộ luật dân sự.

Nội dung toàn văn xem tại đây.

4. Luật ban hành VBQPPL

Nội dung toàn văn xem tại đây.

5. Kế hoạch phổ biến công tác giáo dục pháp luật năm 2017

Nội dung toàn văn xem tại đây

6.Luật Hình sự 2015

Nội dung toàn văn xem tại đây

7. Luật Chuyển giao Công nghệ 2017

Nội dung toàn văn xem tại đây

8. Luật đấu giá tài sản 2016

Nội dung toàn văn xem tại đây

9. Luật trợ giúp pháp lý 2017

Nội dung toàn văn xem tại đây

10. Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Nội dung toàn văn xem tại đây

11. Chỉ thị của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Nội dung toàn văn xem tại đây

12. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập

Nội dung toàn văn xem tại đây

13. Quyết định số 64/2017/QĐ-TTg ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung toàn văn xem tại đây

14. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng

Nội dung toàn văn xem tại đây