Tìm với Google
Xin ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình Sự

1. Kế hoạch lấy ý kiến Bộ luật Hình Sự

2. Kế Hoạch của HĐND tỉnh Lai Châu

3. Dự thảo Bộ luật Hình Sự

4. Phụ lục 1 - Các vấn đề trọng tâm lấy ý kiến

5. Phụ lục 2 - Đề cương báo cáo

Nội dung chi tiết xem tại đây: