Tìm với Google
Góp ý dự thảo văn bản

Xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì Dự thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo, để hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến về dự thảo để kịp thời nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh.

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 13/9/2018. Nếu quá thời hạn trên Quý cơ quan không có ý kiến thì coi như đồng ý với Dự thảo.

Tải toàn văn Dự thảo tại đây