Tìm với Google
Văn bản KH&CN trong tỉnh

 Lưu ý đăng ký tài khoản Thư viện Điện tử KH&CN tại địa chỉ: tvkhoahoclaichau.gov.vn để xem được chi tiết các file văn bản định dạng PDF

1. Quyết định số: 87/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Chính Phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 – 2020.

2. Quyết định số: 38/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Download Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND tại đây

Download các mẫu biểu kèm theo QĐ số 38/2014/QĐ-UBND tại đây

3. Quyết định số: 962/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 

Xem chi tiết QĐ số: 962/QĐ-UBND tại đây:

4. Quyết định số: 29/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. 

Xem chi tiết QĐ số: 29/2011/QĐ-UBND tại đây:

5.Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Xem chi tiết QĐ số: 10/QĐ-UBND tại đây:

6.Quyết định số: 29/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Download QĐ số: 29/2014/QĐ-UBND tại đây 

7. Chỉ thị số: 09/CT-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác thống kế Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Download CT số: 09/CT - UBND tại đây

8. Quyết định Số: 362/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Chi tiết xem tại đây