Tìm với Google
Sơ đồ tổ chức


 

STT

Tên đơn vị

Điện thoại liên hệ

1

Phòng Giám đốc: Vũ Ngọc An

0231.3876990

2

Phòng Phó Giám đốc : Nguyễn Trường An

0231.3795148

3

Phòng Phó Giám đốc : Bùi Thị Lệ Dung

02313.798886

4

Văn Phòng Sở KH&CN

0231.3798333

5

Phòng Kế hoạch Tài Chính

0231.3799368

6

Phòng Thanh tra KH&CN

0231.3876809

7

Phòng Quản lý KH&CN

0231.3798899 – 0231.3876810

8

Chi cục TĐC

0231.3876813

9

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

0231.3876812

10

Trung tâm Ứng dụng TB và CGCN

0231.3878170