Tìm với Google
Lịch sử phát triển

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu được thành lập tại Quyết định số: 01/QĐ-UB ngày 01 tháng 01 năm 2004 của UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.  Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ, với 03 phòng chuyên môn (gồm Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; phòng Quản lý KH&CN) và 03 đơn vị (gồm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ và Chuyển giao công nghệ);

Đầu năm 2004, sau khi chia tách tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu có 08 cán bộ từ Sở KH&CN Lai Châu (cũ), đến 30/12/2008 Sở KH&CN đã phát triển 38 cán bộ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu có 04 phòng chuyên môn (gồm Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; phòng Quản lý KH&CN và phòng Kế hoạch - Tài chính) và 03 đơn vị trực thuộc (gồm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ và Chuyển giao Công nghệ). Đến ngày 25/12/2014 Sở đã có 46 biên chế với trình độ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ được giao./.