Tìm với Google
Tổng hợp danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017, 2018

 

STT

TÊN NHIỆM VỤ

Thời gian thực hiện

Chi tiết nội dung nhiệm vụ

1

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây thuốc quý hiếm có giả trị kỉnh tế thuộc chi Bảy lá mội hoa tại tỉnh Lai Châu

36 tháng (từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021)

Tải về

2

Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ trên cây chuối (chuối tiêu, chuối tây) tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

36 tháng (từ tháng 5/2018 — 4/2021)

Tải về

3

Nghiên cứu hoàn thiện hiện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp vườn cây lê thời kỳ đầu kinh doanh tại huyện Tam Đường và Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Từ năm 2018 - 2020

Tải về

4

Chọn giống, nhân giống và gây trồng cây Sơn tra theo hướng lấy quả tại tỉnh Lai Châu

36 tháng (Từ tháng 10/2017 đên tháng 10/2020)

Tải về

5

Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi cá Chạch Lấu thương phẩm trong hồ và trong ao tại tỉnh Lai Châu

26 tháng (từ tháng 7/2017 - 6/2020)

Tải về

6

Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại 06 địa điểm trên địa bàn tỉnh Lai Châu

24 tháng (từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019)

Tải về

7

Nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Lai Châu

28 tháng (từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019)

Tải về

8

Phục tráng giống lúa nếp Khẩu Hốc tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

2018 -2020

Tải về

9

Xây dựng mô hình trồng khoai sọ Nậm Khao theo hướng hàng hóa tại huyện Mường Tè

2017-2019

Tải về

10

Xây dựng mô hình trồng, nhân giống Sâm Lai Châu nhằm bảo tồn và phát triển sản phẩm đặc hữu tại các huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu

36 tháng (Từ 01/2018 đến 12/2020)

Tải về

11

Nghiên cứu giải pháp năng cao công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Laỉ Châu

28 tháng, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 08 năm 2020.

Tải về

 

Các dịch vụ chính