Tìm với Google
Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Kh&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2018.

Chi tiết danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2018 (xem tại đây)

Các dịch vụ chính