Tìm với Google
Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017

UBND tỉnh vừa ban hành QĐ số 1606/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 V/v: Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017.

Chi tiết danh sách các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt xem tại đây.

Các dịch vụ chính