Tìm với Google
Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành văn bản số 141/SKHCN-PQLKH&CN ngày 20/3/2017 V/v hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018.

Chi tiết văn bản tải tại đây

Các dịch vụ chính