Tìm với Google
Thông báo Tuyến chọn, xét chọn tô chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2017;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 (có danh mục chi tiết kèm theo). Cụ thế như sau:

Phương thức tuyển chọn, xét chọn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định tố chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (đăng tải trên Wesite: http://sokhcn.laichau.gov.vn/ - mục văn bản KH&CN tỉnh).

Hồ sơ tham gia tuyến chọn, xét chọn được xây dựng theo mẫu do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định nêu trên và theo các quy định tại các văn bản hiện hành có liên quan.

Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyến chọn, xét chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 3, Nhà E khu Hành chính Chính trị tỉnh, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét chọn là 17h00 ngày 10/12/2016.

Thông tin chi tiết liên hệ xin Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại 02313.798.899.

Danh mục chi tiết xem tại đây

Các dịch vụ chính