Tìm với Google
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, thực hiện từ năm 2016

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, thực hiện từ năm 2016 và đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi tới các đơn vị, cá nhân trực thuộc được biết đề xuất.

Nội dung chi tiết và các mẫu kèm theo Công văn Số 136/SKHCN-QLKH&CN (tại đây)

Các dịch vụ chính