4. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng     - 10:19:50 AM | 08/07/2016

STT

Tên thủ tục

Mức độ

Tải về

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 1

2

Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 2

3

Thủ tục đăng ký kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 3

4

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 4

5

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 5

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 6

7

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 7

8

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 8

9

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 9

10

Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 10

11

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 11