3. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ     - 10:14:32 AM | 08/07/2016

STT

Tên thủ tục

Mức độ

Tải về

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 1

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 2