2. Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân     - 10:13:00 AM | 08/07/2016

STT

Tên thủ tục

Mức độ

Tải về

1

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 1

2

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 2

3

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 3

4

Sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 4

5

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 5

6

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 6

7

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 7