1. Lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ     - 10:00:35 AM | 08/07/2016

STT

Tên thủ tục

Mức độ

Tải về

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 1

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 2

3

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 3

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 4

5

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 5

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 6

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 7

8

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 8

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 9

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 10

11

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 11

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 12

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 13

14

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 14

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 15

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 16

17

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 17

18

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 18

19

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 19

20

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 20

21

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 21

22

Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Mức độ 3

Tải về 22

23

Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 23

24

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 24

25

Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 25

26

Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 26

27

Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 27

28

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 28

29

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 29

30

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 30

31

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 31

32

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 32

33

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 33

34

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 34

35

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 35

36

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 36

37

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục

Tải về 37