Tìm với Google
  Bản tin doanh nghiệp
Bản tin Công nghệ phục vụ Doanh nghiệp số 07/2017 - 09:34:35 AM | 17/07/2017

Trong số này:

1. Doanh nghiệp vào cuộc mới nên mở rộng trồng cây Sachi.

2. Làm chủ thị trưởng nông sản - vẫn là doanh nghiệp tư nhân và DN FDI.

3. Ngành thuế: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đi đôi với quản lý chặt chẽ.

4. Chai nhựa thông minh thay đổi màu sắc khi nước hết hạn.

5. Máy sấy đảo chiều thích hợp cho nhóm nông hộ.

6. Nuôi con 'ba nhất' mau sinh lời.

7. Thương mại hóa sáng chế gặp khó vì doanh nghiệp ngại đổi mới công nghệ.

 

 Nội dung chi tiết Thông tin số 07/2017


  Số lượt truy cập